Kallelse till årsstämma i ACR Aviation Capacity Resources AB (publ)

Aktieägarna i ACR Aviation Capacity Resources AB (publ), org.nr 556656-1204, kallas härmed till årsstämma den 28 maj 2019 klockan 17.15 hos ACR Aviation Capacity Resources AB (publ), Östermalmsgatan 87 E, 5tr. i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 17.00.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2019;

  • dels ha anmält sig till stämman enligt nedan senast den 22 maj 2019.

Anmälan görs antingen skriftligen till ACR Aviation Capacity Resources AB (publ), Östermalmsgatan 87 E, 114 59 Stockholm; per e-post till ekonomi@acr-sweden.se eller per telefon till 073-054 79 84. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB, s.k. rösträttsregistrering. Aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 22 maj 2019, då sådan rösträttsregistrering senast måste vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original skall även uppvisas på stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Framläggande och godkännande av dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

10. Fastställande av antal revisorer samt revisorssuppleanter

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

13. Val av revisor

14. Avslutande av stämman


STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b. Dispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas med 5,00 kronor per aktie, bestående av ordinarie utdelning om 2,75 kronor per aktie och extra utdelning om 2,25 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning bestäms till den 31 maj 2019. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelning sändas ut från Euroclear Sweden AB den 5 juni 2019.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, bestående av Peter de Jounge och Jan Carlzon, föreslår att:

  • Lars Wahlström väljs till ordförande för årsstämman (punkt 2)

  • antalet styrelseledamöter ska vara sex med en styrelsesuppleant (punkt 9)

  • antalet revisorer ska vara en, utan revisorssuppleanter (punkt 10)

  • arvode till styrelsen ska utgå med 180 000 kronor (föregående år 150 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 90 000 kronor (föregående år 75 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöterna, samt till revisorn i enlighet med godkänd räkning (punkt 11)

  • omval sker av styrelseledamöterna Lars Wahlström, Jan Carlzon, Rolf Johnson, Arne Stokke, Peter de Jounge och Carl von der Esch samt styrelsesuppleanten Wilhelm Wohlfahrt (punkt 12)

  • omval sker av Petter Gustafsson som bolagets revisor (punkt 13)


HANDLINGAR
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och webbplats senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

UPPLYSNINGAR
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2019
ACR Aviation Capacity Resources AB (publ
)
Styrelsen